L’INTERÈS l’art de viure

AVANÇA és una de les primeres empreses de serveis d’Andorra amb un sistema de gestió integrat. El camí de la qualitat es va iniciar amb la primera certificació de la ISO 9001. La seva aplicació ens ha permès augmentar el grau de satisfacció dels clients, ja que els objectius que s’estableixen prioritzen les seves necessitats.
 
Després d’aquesta primera certificació i conscients dels impactes ambientals de les activitats i dels productes que utilitzem, varem dissenyar un sistema de gestió mediambiental amb la finalitat de gestionar la seva incidència sobre el medi ambient i prevenir la contaminació. Hem millorat i optimitzat el nostre servei per afavorir el control i l’estalvi, reduïnt el consum energètic i d’aigua, reduïnt residus i millorant l’ús de substàncies de neteja així com la utilització de maquinària més respectuosa amb el mediambient.
El sistema ha facilitat el compliment de les exigències legals i obligacions formals i ha optimitzat les inversions i costos derivats de la implantació de mesures correctores, tot reforçant les estratègies de diferenciació dels nostres serveis i millorant la imatge activa de l’empresa.
Alhora, conscients que tota pràctica laboral comporta determinats riscos, de major i menor nivell, i que totes les parts implicades han d’aconseguir que aquesta es realitzi sense perjudici de la seguretat j la salut del treballador, Avança va decidir fomentar una política  responsable dirigida a la seguretat i la salut amb la finalitat d’implantar un Sistema de Gestió OHSAS 1800:2007. Amb el temps, aquest sistema ha fet que aconseguíssim una reducció del nombre d’accidents i ha millorat les condicions de treball del personal i reduït els riscos. Per tant, hem aportat un valor de confiança, millorat la nostra imatge de cara als clients i ens hem convertit en un factor de distinció de la competència. Hem fomentat la cultura preventiva mitjançant la integració de la prevenció en el sistema general de gestió de la qualitat del nostre servei i aquest s’ha convertit en una font de motivació per als nostres empleats, a través de la seva implicació i participació en els temes relacionats amb la prevenció.
Hem hagut de fer un esforç per canviar la mentalitat de les persones de l’organització i no ha estat fàcil, ja que ha requerit molt de temps, però la base sense la qual no es possible portar a terme un sistema on tots s’han de sentir partícips dels objectius i de les millores en la qualitat, en matèria ambiental i  de seguretat i salut en el treball.
És necessari establir mecanismes per consolidar i promoure una actitud que asseguri que el procés sigui sostenible en el futur, perquè la implantació amb èxit d’un sistema de gestió integrat constitueix un avantatge per les organitzacions que com la nostra han apostat per això i que permet ser capaços d’adaptar-se en menor temps a uns requisits de mercat en constant evolució.
La realitat és més que un certificat i el compliment dels requisits. És una filosofia que es viu dia a dia i que envolta a tots els elements de l’organització i els dirigeix a la consecució d’un mateix objectiu, que no és més que realitzar les activitats amb la idea de generar un servei de qualitat on es té en compte la salut i seguretat dels treballadors i es busca una millora contínua del nostre comportament ambiental.

90 Reportatge
Establir mecanismes.
Teresa Milà. Responsable QSM d’Avança

 

Add new comment